Antal besökare

onsdag 23 februari 2011

Analog eller digital utrustning - att lära från andra brancher

I går träffade jag i Stockholm två herrar som arbetar inom kärnkraftsindustrin. Syftet med resan var att ganska förutsättningslöst sitta ned och tala om de problemställningar som finns inom respektive branch. Kärnkraftverken har ju genomgått likartade förändringar som mång fartyg, det vill säga den äldre analoga utrusningen skall kompletterar och/eller bytas ut mot digital utrusning och datorer. Det visade sig att det fanns många gemensamma problem att lösa. Ett av dem var att går från det analoga till den digitala visningen av processen. De klara fördelarna med det analoga är ju bl a att informationen är tillgänglig för alla som är i kontrollrummet, det är enkelt att överblicka och ofta är den läsbar på ganska långt avstånd. Övergången till datorer och skärmbaserad presentation har sina fördelar men till nackdelarna hör ju att informationen är i princip bara tillgänglig den som sitter framför datorn. Kärnkraftindustrin försöker lösa detta genom att använda flera skärmar som är placerade runt operatören och även visning på storbildskärmar av sådan information som behöver vara tillgänglig för alla. Hur upplever ni i maskin denna övergång? Är det någon som har några tankar kring olika för- och nackdelar med dessa tekniker samt hur man med hjälp av datorer skulle kunna förvalta och förbättra den analoga teknikens fördelar?

fredag 18 februari 2011

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Igår vad det dags för det regelbundet återkommande möten med de som finansierar mitt arbete inom projektet Maskinrumsergonomi och säkerhet. Forskningsaktiviteter finansieras externt och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, SSS, har gjort en stor satsning på forskningen inom detta område. Detta innebär bl a att vi en gång i halvåret träffas i en styrgrupp med representanter från SSS och Chalmers. Det är givande och inspirerande på många sätt. Förutom att det innebär en möjlighet för intressanta diskussioner så ger det mig en anledning att sätta mig ner och sammanfatta det gångna halvåret samt blicka framåt och planera verksamheten.

måndag 14 februari 2011

"Det är ju sådant man får göra på nätterna..."

Administrationen ombord verkar av många maskinbefäl upplevas som något av en börda. Jag har under resans gång fått möjlighet att intervjua ett antal maskinbefäl om deras arbetsmiljö och vad som påverkar dem. Introdusering av datorer har inneburit många saker och har hittills alltid kommit upp i intervjuerna. Konsekvenserna av datorernas segertåg ombord kan sammanfattas som så att "gamla" arbetsuppgifter utförs på annat sätt, en del har ersatts av datorer, vissa saker har underlättat men framför allt så har det tillkommit en massa uppgifter. Datorna erbjuder oanade möjligheter men när det inte finns en övergripande syn över allt som skall skötas via datorerna så kommer problemen. En teknisk chef beskrev sin frustration över att olika datorprogram inte kunde kopplas samman och konsekvenserna av det i följande citat:

"Ja just det va. Det är ju som de har nu fått ett nytt system för fakturor till exempel. Och, och då skall vi när fakturan kommer, de har ju skannat in den, den kommer då per dator då va. Det är ju att det går väldigt lätt va. Och de här komponenterna som vi beställer genom [underhållsprogram]* de skall ju kontrolleras av. Så vi har en lathund som jag fick göra va. Det var 27 moment för att skriva en faktura. 27 moment!
Och det… och då skall det… skall det dit, och dit och dit. Och sedan skall jag dit till [underhållsprogram]* och så skall jag in dit och så skall jag in dit och dit och dit och sedan där och där och sedan till spara. Och sedan tillbaka till [underhållsprogram]* och till [ekonomiprogram]* och så skall jag dit och den dit och dit och där och där och där. Kontera och spara och sedan kommer nästa upp va. 27 moment!"

Det är bara ett av många citat som beskriver situationen med tungarbetade system som är tidskrävande och som innehåller många moment för att kunna genomföra en uppgift. Administrationen är betungande och blir inte lättare av att systemen inte är användarvänliga. En annan teknisk chef beskrev situationen ombord så här:

"Det är ju sådant man får göra på nätterna när arbetsdagen är slut. Då får man ju… Det är ju som regel två jobb. Oftast i varje fall… Chiefar i mindre båtar… du skall jobba på dagen och vara kontorsgubbe på natten. (Skratt)"

Är det någon som har några kommentarer till detta? Ger det en rättvis bild av sitationen ombord på dagens fartyg?

* Citatet är avidentifierat

onsdag 9 februari 2011

Utvärdering av fartygsdesign

Ytterligare en kommentar har kommit via mailen.

"Instämmer med tidigare kommentar om att detta är ett bra initiativ. Hoppas att det strömmar in många goda idéer, för det är ju tyvärr ofta så att de goda idéerna annars kommer när fartyget väl är byggt och när besättningen har varit verksam ett tag. Denna forskning kan bli till en del av en dokumenterad kunskapsbank som kan komma redarna och skeppsbyggarna till gagn. Mycket av det preventiva ergonomiska arbetet ligger på ritningsstadiet och det bör vara lättare och billigare att ta tag i då, än när man ska ta det genom det förebyggande arbetsmiljöarbetet i den löpande verksamheten. I slutänden kommer det sjöfolket till nytta."
Hälsningar Tobias

Detta är en intressant kommentar och något av en hjärtefråga för mig. När jag har intervjuat maskinbefäl och manskap kommer det ofta frågor kring ergonomi upp. Hur besvärligt det kan vara att flytta stora och otympliga maskindelar, att det är svårt att komma åt, att det kan vara svårt att se instument och skaffa sig en överblick etc. Kort sagt, logisitken i maskinavdelningarna verkar i vissa fall lämna något mer att önska. Tyvärr så innebär det ju ofta stora och kostsamma ingrepp att rätta till detta i efterhand när fartyget är byggt.

Tanken att utifrån ritningarna kunna göra en ergonomisk utvärderning av fartyget är intressant. Tekniken med visualisering går fort framåt idag och används bl a i off-shoreindusrtin för att träna "familirazation" på riggarna. Det borde gå att på ett tidigt ritningsstadie göra detsamma med fartyg. Det öppnar också upp för en möjlighet att engagera den framtida besättningen i utformningen av fartyget och att ta tillvara på all den kunskap och erfarenhet som åker omkring på de sju haven.

måndag 7 februari 2011

Det här med internet!

Visserligen är det många som har internet ute på fartygen numera men ibland är det problem med länkarna. Jag fick denna kommentar på mail från en chief.

"Jag vill ge en stor eloge för ditt initiativ till att rama in och förmedla dessa för hela sjöfartsnäringen oerhört viktiga frågor! Alla vi som arbetar inom branchen vet att att det är en dynamisk värld i vilken förutsättningarna hela tiden ändras. Därför är det jättebra att ha den här typen av forum för både in- och utkommande information, reflektioner och synpunkter. Jag hoppas att bloggen kommer att nå ut på bred front och därigenom kunna skapa en genomslagskraft för de (ofta väldigt enkla) åtgärdar som är nödvändiga att vidtagas för att styra upp när det bär i väg mot fel kurs.
Jag kommer att följa detta!

Tack och lycka till önskar Mårten"

Tack Mårten! Jag hoppas verkligen att vi kan skapa en plattform för erfarenhet- och kunskapsutbyte.

söndag 6 februari 2011

Varför blogga om maskinrumsergonomi?

Syftet med denna Blogg är enkelt, det är att försöka hitta en plattform där jag kan nå ut med mina tankar om problemställningarna i maskin ombord. Min förhoppning är att det skall locka intresserade till att kommentera och på så sätt få till en dialog med ni som jobbar i maskin och alla andra som kan tänkas vara intresserade av dess frågor.

Maskinrumsergonomi och säkerhet, som forskningsprojektet heter, spänner över ett brett fält men har arbetsmiljön som fokus. Hittills så har det omfattat fältstudier, enkätundersökningar och intervjuer. Det har mynnat ut i diverse rapporter, artiklar och en avhandling. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka samspelet mellan fartyget, tekniken och människorna ombord för att försöka öka förståelsen för hur de senaste årtiondenas förändringar har påverkat sjömännens, speciellt maskinbefälens arbetsförhållanden och välbefinnande ombord. Resultatet visade bland annat;
  • Trots att bryggan och kontrollrummet har genomgått likartad utveckling så har arbetet med att anpassa arbetsplatsen till den nya tekniken och sättet att arbeta kommit mycket längre på bryggan än det har i kontrollrummet.
  • Många av de arbetsmiljöproblem som lyftes fram för dryga trettiotalet år sedan är fortfarande aktuella och nya problemställningar har tillkommit.
  • Designen av många maskirum och kontrollrum har inneburit att maskinbesättningen har tvingats anpassa sig på ett mindre ändamålsenligt sätt för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En slutsats är att rådande kunskaper i ergonomi inte utnyttjas i designen av fartygens maskinavdelning. Konsekvenserna av detta är att besättningen hittar alternativa sätt att lösa uppgiften vilket ökar både risken för skador och för exponering av skadliga ämnen samt att det innebär ett mindre effektivt fullbordande av arbetsuppgiften.
  • Maskinbefälen rapporterar också en ökad stressnivå och en rollkonflikt men inga förhöjda nivåer av psykisk ohälsa. Det verkar inte som om arbetets innehåll eller kvalifikationsnivåerna är den huvudsakliga källan till arbetsrelaterad stress. Snarare, som indikeras av de höga nivåerna av rollkonflikt, är det motstridiga krav som ställs på driften av fartyget som verkar skapa en konflikt hos maskinbefälen. Dessa förväntas leva upp till sin professionella roll samtidigt som lönsamhetskraven skall mötas med minskade besättningar och korta hamntider.
Det fortsatta arbetet inom maskinrumsergonomi och säkerhet behöver fokusera på att ta fram underlag som kan användas för att revidera och utveckla de regelverk som styr utformningen av kontroll- och maskinrummen ombord. Sjöfartsnäringen är hårt konkurrensutsatt bransch och därför behöver målet med arbetet vara att påverka på internationell nivå.
Jag har som ambition att uppdatera bloggen minst en gång i veckan, kanske oftare. Om du som läser dessa problemställningar tycker det låter intressanta och vill dela med dig av dina tankar och idéer så ser jag fram emot det!