Antal besökare

tisdag 29 mars 2011

Doktorand sökes

Nu växer Human Factorsavdelningen här på Chalmers. Vi söker en doktorand som skall jobba mot maskinavdelningen ombord. Tanken är att den person som får tjänsten skall börja efter sommaren och då fasa in i det arbete med rollerna i maskin som jag håller på med nu. När rollen väl är definierad så kommer vi att arbeta med att utifrån den fastlägga en kravspecifikation som innehåller de krav som man behöver ställa på designen av fartyget för att uppgifterna ombord skall kunna utföras optimalt.

Det finns många aspekter i detta. Det räcker inte att bara titta på vilken typ av teknik som skall finnas ombord och dess placering. Det organisatoriska perspektivet, alltså hur många som finns ombord och vilka roller de har, måste också vägas in.

Ja det blir en spännande vår och jag hoppas att vi kan locka många att söka tjänsten. Den kommer bl a att läggas ut på internet under veckan på http://www.chalmers.se/sections/aktuellt/lediga-tjanster .

måndag 28 mars 2011

Mayday, mayday...

Nu har jag under några veckor spridit information om projektet och efterfrågat försökspersoner. Jag har hittills fårr 3 svar. Jag behöver mellan 5 och 7 personer för att kunna genomföra en fokusgrupp. Finns det inte några fler som kan tänka sig att ställa upp? Det handlar om en insats på ca 2 timmar för själva intervjun och vi kommer att diskutera innehållet i arbetet i maskin och hur rollerna ser ut idag. Vi står för resekostnader och bjuder på lunch. Er insats är avgörande för att jag skall kunna genomföra undersökningen. Allt ni säger kommer att avidentifieras så att ingen person eller rederi kan gå att identifiera. Finns det inte några till som kan tänka sig att ställa upp? Snälla...

fredag 18 mars 2011

"En bild säger mera än tusen ord"

Jag tänkte ta tillfället i akt här och illustrera förra inlägget. Bilderna av kontrollrummet visar exempel från kontrollrum byggda -77, -84 och -07. Viss analog utrustning har ersatts av datorer men för övrigt så ser det inte särskilt annorlunda ut.
Detta kan då jämföras med utvecklingen på bryggan. Den äldsta bryggan är från slutet av 60-talet och den nyaste från -08. Nog har det här hänt en hel del med denna arbetsplatsens utformning!

torsdag 10 mars 2011

SOLAS V/15 i maskin?

Det finns fruktansvärt mycket kunskap skrivet om ergonomi och hur denna kunskap skall tillämpas i olika miljöer. Kunskapen spänner brett ifrån ren fysisk ergonomi som beskriver hur kroppen belastas, hur vi uppfattar olika färger och glanstal, hur vi tar till och använder olika typer av information, hur vi interagerar med olika nivåer av automatisering, till uppgiftsanalyser mm. mm. En uppsjö med etablerade metoder för att kunna utvärdera olika lösningar finns också tillgängliga. Det pågår också omfattande forsknings kring kontrollrumsdesign av landbaserade anläggningar.

Tidigare forskning, både av äldre datum och nyare sådan, visar att vi brottas med diverse problem i maskinavdelningen som kommer från mindre optimala designlösningar. I vissa fall så kvarstår många av de problemställningar som beskrevs i slutet på 70-talet än i dag. Man kan inte undgå att ställa sig frågan hur det kommer sig? Varför tillämpas inte all den kunskap som de facto existerar? När beslut fattas är jag övertygad om att ambitionen är att bygga "det bästa fartyget". Under mina intervjuer har jag emellertid fått höra många beskrivningar om hur mycket förändringar det är som utförs efter leverans, både av andra varv och av besättningarna själva.

Varför blir det så här? Är det en regelverksfråga, det så att det tvingande regelverket stödjer inte arbetsmiljön i tillräcklig utsträckning? Det är intressant i detta sammanhang att jämföra SOLAS V/15 som beskriver sju mål för arbetet på bryggan och hur arbetsplasten på bryggan skall utformas. Människan har fått ta plats här och man betonar vikten av ett effektivt bryggteam, att förebygga minimera merarbete och felhandlingar samt att relevant information skall vara lätt tillgänglig. Tyvärr så finns inte motsvarande skrivning för kontrollrummet. I "Paper I" i min avhandling (se länk A Life on the Ocean Wave) har jag tillsammans med en kollega jämfört bryggans och kontrollrummets design och gjort ett försök att tillämpa SOLAS V/15 på kontrollrummet. Inte för att detta kan vara hela lösningen men nog skulle det kunna ta oss en bit på vägen.

torsdag 3 mars 2011

Försökspersoner sökes!

Det har skett en lång rad förändringar under de senaste årtiondena ombord. Delså så har ju den tekniska utvecklingen inneburit förändringar i arbetsuppgifter och hur man arbetar ombord. Det är också färre besättningsmedlemmar ombord. Parallellt med detta så har kraven förändrats. Tidigare forskning visar att det är mycket lite av konsekvenseerna av dessa förändringar som vägs in när fartygen designas. Konsekvenserna är att besättningarna hittar sätt att "arbeta runt" dessa mindra väl genomtänkta lösningarna och detta påverkar arbetsmiljön ombord negativt.

För att undersöka detta vidare så kommer vi nu under våren att starta ett delprojekt som syftar till att kartlägga dels hur rollerna i maskin har förändrats samt hur dagens roll ser ut. Detta är sedan tänkt som en utgångspunkt för vidare diskussioner kring design och regelutveckling.

Vi söker alltså personer med lång erfarenhet (> 5 år) av arbete i maskin och vi vänder oss till alla befattningar. Du kommer medverka i en så kallad fokusgrupp där du tillsammans med 5-7 andra personer med liknande bakgrund kommer att diskutera kring rollernas förändring. Diskussionen kommer att ledas av en en diskussionsledare och vi kommer att banda samtalet. Detta kommer sedan ordagrant att skrivas ner och analyseras. Materialet kommer att avidentifieras så du kommer att vara helt anonym. Fokusgrupperna kommer att genomföras under våren.

Tyvärr så kan vi inte i sådana här sammanhang inte betala för din medverkan men självklart kommer vi att stå för dina omkostnader i forma av resa och eventuellt uppehälle. Så om du har lust att medverka, hör av dig via mail monica.lundh@chalmers.se .